ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียนและข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๖๘ หมู่ที่ ๔ (บ้านโคกโหนด) ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด      จังหวัดนครศรีธรรมราช    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒     มีระยะทางจากอำเภอชะอวดถึงโรงเรียน ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศใต้ประมาณ ๙๐ กิโลเมตร เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๖ โดยมีนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๐  ซึ่งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับตำบลนางหลง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศใต้                      ติดต่อกับตำบลแหลมโตนด  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลเคร็ง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลป่าพะยอม  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 

                โดยที่ตำบลขอนหาดเป็นตำบลที่ห่างไกล  ซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช และห่างไกลจากความเจริญมากในขณะนั้น   จึงได้มีผู้นำชุมชุม    และผู้นำท้องถิ่น       ประกอบด้วย นายแสง โกสีย์รัตนาภิบาล ข้าราชการครู ตำแหน่งครูใหญ่ นายคำนึง พงศาปาน ข้าราชการครู พ.ต.ต.(หญิง)สุภาณี บุญทองคง (ยศขณะนั้น) พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนหลายท่านได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอตั้งโรงเรียนโดยขอใช้พื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านโคกโหนด(ปัจจุบันบ้านตรอกแค) จำนวน ๗๓ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา โดยกรมที่ดินได้อนุญาตให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

                ต่อมา พ.ต.ต.(หญิง)สุภาณี บุญทองคง           ได้ประสานขอความช่วยเหลือ       เพื่อของบประมาณ
สนับสนุนสร้างอาคารเรียน    อาคารประกอบ    จำนวนเงิน ๖๔๒,๕๐๐๐ บาท     จาก คุณฉัตรศิริ ไทยวัฒน์
บุตรสาวของ ดร.ภักดิ์ ไทยวัฒน์  คหบดีจากกรุงเทพมหานคร   จนแล้วเสร็จ     และเปิดสอนเมื่อวันที่  ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๖    จากนั้นกรมสามัญศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบตามที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบัน
                เนื่องจากสภาพบริเวณโรงเรียนยังปรากฏสภาพเดิมๆไม่ได้รับการพัฒนา  อาคารเรียน อาคารประกอบชำรุดทรุดโทรมค่อนข้างมาก          และขาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่
ผู้เรียน รวมทั้งรั้วกำแพงที่แสดงขอบเขตบริเวณโรงเรียนยังไม่มี  ปี พ.ศ.๒๕๕๐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   นำโดย ดาบตำตรวจนิทัศน์ แก้วนุ้ย         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการ 
เครือข่ายกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน    นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาสถานศึกษาทั้งด้านอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน โดยการระดมสรรพกำลังทุกฝ่ายในการจัดหาทุนด้วยการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งได้เงินมาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ นายประเสริฐ ชมเชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาดและคณะได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารเรียน ๕และบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และพร้อมกับปรับปรุงกีฬาสนามฟุตบอลโรงเรียนด้วยงบประมาณไทยเข็มแข็งจำนวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท  

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ทางโรงเรียนได้ของบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน ๑,๐๖๙,๐๐๐ บาท  โดยการประสานงาน และการสนับสนุนจากนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ๑๐๘/ล ทั้ง ๒ หลังและก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนด้านทิศตะวันตกโดยรอบ

ปีงบประมาณ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ได้รับงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและในปีเดียวกันได้รับงบประมาณโรงเรียนประสบวาตภัย จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนำมาปรับปรุงพัฒนาตามที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน