สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
   รูปมือประคองเสมาธรรมจักรและหลักศิลาจารึกอักษรย่อ ข.ป.อยู่ภายในเสมาธรรมจักร
           หมายความว่า   งานด้านการศึกษาจะเจริญก้าวหน้าได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน

 

อักษรย่อ                       ข.ป.

 

สีประจำโรงเรียน          น้ำเงิน- เทา 

 

 

             

สีน้ำเงิน

 

หมายถึง ความหนักแน่น ความมั่นคงแห่งจิตใจที่จะมอบความรักและ           

                            

ความกตัญญูต่อสถาบัน 

 

           สีเทา 

 

            หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความเป็นกลางในด้านความคิดและการกระทำ

     

           ความหมายรวมของสีประจำโรงเรียน 

 

            หมายถึง การเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาด จิตใจมั่นคง หนักแน่น วางตัวเป็น

 

            กลางในด้านความคิด การกระทำ มีความกตัญญูต่อสถาบัน

 

คติพจน์โรงเรียน 

  

           วิริเยน ทุกฺขมจ เจติ  ความหมาย คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

ปรัชญา/คำขวัญของโรงเรียน    

            พลานามัยดี  มีปัญญา  รักษาวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน            ต้นตาลโตนดเอน

 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน         รักษ์ศักดิ์ศรี มารยาทดี มีวินัย

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน        ภูมิทัศน์เด่น เน้นวินัย ใส่ใจเทคโนโลยี