วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย “ศาสตร์พระราชา”

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

       รักศักดิ์ศรี  มารยาทดี  มีวินัย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
  ภูมิทัศน์เด่น  เน้นวินัย  ใส่ใจเทคโนโลยี