พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์

พันธกิจ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ระดับสากล
3. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้วย “ศาสตร์พระราชา”
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ระดับสากล
3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
กลยุทธ์
 
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
3. การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา
4. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล