ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบบันทึกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบบันทึกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 439.5 KB 48189
เช็คเวลาเรียน
เช็คเวลาเรียน HEALTH Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48571
เช็คเวลาเรียน HAND Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 48556
เช็คเวลาเรียน HEART Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 48341
เช็คเวลาเรียน HEAD Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 48470
ปฏิทินการดำเนินงาน 4H
ปฏิทินการดำเนินงาน 4H Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 48157
เช็คเวลาเรียนสด
เช็คเวลาเรียนสด RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 48161
คำสั่ง
คำสั่งมอบหมายข้ราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.63 KB 56
คำสั่งมอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 714.41 KB 48255
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.59 KB 48157
>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561 48588
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.31 KB 51
แผนการจัดการเรียนรู้สวนพฤษศาสตร์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48464
แบบรายงานผลปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.14 KB 48485
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.44 KB 48375
ID-PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 48209
คำสั่งทำเล่มรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.79 KB 48586
รายงานประชุมผู้ปกครอง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 357.4 KB 48184
โฮมรูม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 347.38 KB 48323
PASR ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 172.69 KB 48537
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 217.31 KB 48434
แบบบันทึกคะแนนการสอบววรณคดีและวรรณกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 23.43 KB 48318
ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 292.94 KB 48550
รายงานการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131.5 KB 48314
บันทึกข้อความส่ง ปพ5 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 49063
ประเมินคุณลักษณะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 663.02 KB 48184
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.03 KB 48585
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 460.36 KB 48193
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.72 KB 48386
โปรแกรมการบันทึกผลการสอบ ม.1 และ ม.2 ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 243.95 KB 48158
ตัวอย่างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 76.25 KB 48408
แบบฟอร์มกรอกคะแนน Pre-O-NET RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.9 KB 48480
สมุด ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.31 KB 48306
รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความจัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุพรบ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) งานซื้อวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.13 KB 48150
ตัวอย่างเอกสาร การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 48899
รายชื่อและปฏิทิน ลดเวลาเรียนฯ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210 KB 48508
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 242.85 KB 48278
แบบฟอร์มการกรอกคะแนน ข้อสอบกลาง RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.94 KB 48411
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบ แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 216.67 KB 48513
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 32.32 KB 48477
แบบฟอร์มแบบสำรวจเวลาเรียน คะแนน ชิ้นงาน(แบบมีรายชื่อรักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 63.16 KB 48388
แบบฟอร์มแบบสำรวจเวลาเรียน คะแนน ชิ้นงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48411
แบบฟอร์มโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48577
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 48476
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48548
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.01 KB 48394