ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบบันทึกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบบันทึกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 439.5 KB 48191
เช็คเวลาเรียน
เช็คเวลาเรียน HEALTH Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48573
เช็คเวลาเรียน HAND Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 48558
เช็คเวลาเรียน HEART Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.5 KB 48343
เช็คเวลาเรียน HEAD Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 48472
ปฏิทินการดำเนินงาน 4H
ปฏิทินการดำเนินงาน 4H Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 48159
เช็คเวลาเรียนสด
เช็คเวลาเรียนสด RAR Archive ขนาดไฟล์ 5 MB 48163
คำสั่ง
คำสั่งมอบหมายข้ราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 287.63 KB 80
คำสั่งมอบหมายข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 714.41 KB 48258
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.59 KB 48159
>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2561 48590
อื่นๆ
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.31 KB 53
แผนการจัดการเรียนรู้สวนพฤษศาสตร์ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48466
แบบรายงานผลปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.14 KB 48487
รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.44 KB 48377
ID-PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 48211
คำสั่งทำเล่มรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.79 KB 48588
รายงานประชุมผู้ปกครอง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 357.4 KB 48187
โฮมรูม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 347.38 KB 48325
PASR ปี 62 Word Document ขนาดไฟล์ 172.69 KB 48540
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 217.31 KB 48436
แบบบันทึกคะแนนการสอบววรณคดีและวรรณกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 23.43 KB 48320
ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 292.94 KB 48553
รายงานการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131.5 KB 48316
บันทึกข้อความส่ง ปพ5 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 49065
ประเมินคุณลักษณะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 663.02 KB 48186
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปี 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 5.03 KB 48587
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 460.36 KB 48195
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.72 KB 48388
โปรแกรมการบันทึกผลการสอบ ม.1 และ ม.2 ด้วยข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 243.95 KB 48160
ตัวอย่างหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 76.25 KB 48410
แบบฟอร์มกรอกคะแนน Pre-O-NET RAR Archive ขนาดไฟล์ 171.9 KB 48482
สมุด ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.31 KB 48314
รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความจัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุพรบ.2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) งานซื้อวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 248.13 KB 48152
ตัวอย่างเอกสาร การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 48901
รายชื่อและปฏิทิน ลดเวลาเรียนฯ ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 210 KB 48511
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 242.85 KB 48283
แบบฟอร์มการกรอกคะแนน ข้อสอบกลาง RAR Archive ขนาดไฟล์ 88.94 KB 48414
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบ แบบฟอร์มข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 216.67 KB 48515
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Word Document ขนาดไฟล์ 32.32 KB 48479
แบบฟอร์มแบบสำรวจเวลาเรียน คะแนน ชิ้นงาน(แบบมีรายชื่อรักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 63.16 KB 48390
แบบฟอร์มแบบสำรวจเวลาเรียน คะแนน ชิ้นงาน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48413
แบบฟอร์มโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 48579
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 150.5 KB 48478
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.5 KB 48550
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 246.01 KB 48396