ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ภักดีชน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายประดับ แก้วนาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายลาภ มีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสมมาศ หนูแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ทองพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช คำนวณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ธานีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพร อักษรนำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณี เกื้อสังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จันเอียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565-ปัจจุบัน