ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ทองพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช คำนวณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพร อักษรนำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณี เกื้อสังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน