คณะผู้บริหาร

นายปรีชา จันเอียด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางภัทรา พงศาปาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางฉลวย หนูผุด
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชาตรี ชูช่วย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายนิรัตน์ บุญเรืองขาว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางวราทิพย์ ฤทธิชัย
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางนภาดา กาญจนันท์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายธีระพงษ์ ไชยณรงค์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธนพัฒน์ สุขสม
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสาวปาริชาติ สุขสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาววริศรา บุญมาก
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายพิชิต ไชยมงคล
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวมาลี จันทร์คง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายนิติภูมิ เหมือนเพชร
นักการภารโรง