กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายนิรัตน์ บุญเรืองขาว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2