กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายนิรัตน์ บุญเรืองขาว
ครูชำนาญการ