กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุษณี หนูแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2