กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอุษณี หนูแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1