กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววริศรา บุญมาก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปาริชาติ สุขสวัสดิ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2