กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิตานัน นาคะสรรค์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววริศรา บุญมาก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปาริชาติ สุขสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2