กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาตรี ชูช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2