กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาตรี ชูช่วย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2