กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธีระพงษ์ ไชยณรงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายธนพัฒน์ สุขสม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1