กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธีระพงษ์ ไชยณรงค์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธนพัฒน์ สุขสม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1