กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5