กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6