กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวราทิพย์ ฤทธิชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางฉลวย หนูผุด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4