กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางฉลวย หนูผุด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางวราทิพย์ ฤทธิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2