กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางฉลวย หนูผุด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางวราทิพย์ ฤทธิชัย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6