กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนภาดา กาญจนันท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางภัทรา พงศาปาน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2