กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนภาดา กาญจนันท์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางภัทรา พงศาปาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2