กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางภัทรา พงศาปาน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางนภาดา กาญจนันท์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1