คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล เฉียบแหลม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนารินทร์ คงดุก
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรา พงศาปาน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ณ ฉ่ำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ นวลใหม่
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไล จิตรเวช
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรูญ เรืองติก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา จันเอียด
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ