คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหฺญิงสุภณิดา บุญรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวุฒิพงศ์ หวังปาน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหัทยา ชุมภาที
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนภา คงแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติชานนท์ เสียงดัง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายวศิน รักษ์ทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัฏฐพล ศรีอินทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนพปฎล ล่ำห้วย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาวดี แป้นทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1