ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ยกระดับทักษะการอ่านวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะออนไลน์ด้วยเทคนิค KWL Plus และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ OBEC Content Center เป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,11:22  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย K.P. PROMT MODEL
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,09:39  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,18:23  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,08:24  อ่าน 1191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางวราทิพย์ ฤทธิชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2558,09:16  อ่าน 1065 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน คศ.3
ชื่ออาจารย์ : นางฉลวย หนูผุด
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2557,07:30  อ่าน 1885 ครั้ง
รายละเอียด..