ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,21:19  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ”
ชื่ออาจารย์ : นางนภาดา กาญจนันท์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,21:18  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ”
ชื่ออาจารย์ : นายธีระพงษ์ ไชยณรงค์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,21:17  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ”
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,21:12  อ่าน 186 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ”
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริศรา บุญมาก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,21:11  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ยกระดับทักษะการอ่านวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะออนไลน์ด้วยเทคนิค KWL Plus และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ OBEC Content Center เป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,11:22  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย K.P. PROMT MODEL
ชื่ออาจารย์ : นายฉัตรปกรณ์ อวยศิลป์
ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,09:39  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเสนอเพื่อรับรางวัลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2563,18:23  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กระบวนการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2561,08:24  อ่าน 1282 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางวราทิพย์ ฤทธิชัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2558,09:16  อ่าน 1159 ครั้ง
รายละเอียด..